Wilton seminar teaches how to thwart 'time thieves'