Photo slideshow: "Wilton Snow Day!!!"

Christopher Burns photos.