Okta, Silicon Motion rise; Apogee, Constellation fall